Friluftsgruppen

- För ett livslångt äventyr

Friluftsliv

Minskar friluftslivet hos yngre?

UTDRAG FRÅN NATURVÅRDSVERKETS RAPPORT 6547 Friluftsliv i förändring

En vanligt förekommande uppfattning som debatterats flitigt på senare tid är att människor ägnar sig allt mindre åt friluftsliv (och andra former av socialt engagemang), bland annat orsakat av en ökad konsumtion av media, och att detta särskilt gäller yngre personer.

Med reservation för att 2010 års ULF-resultat är vanskliga att jämföra med resultaten från föregående decennier av de skäl som beskrivits ovan så kan vi konstatera att strövandet i skog och mark ökar med stigande ålder, och att kvinnorna dominerar över männen i samtliga åldersgrupper fram till och med pensionsåldern, medan männen dominerar i åldersgrupperna däröver. Vi ser också att det med åren blivit allt mindre vanligt att personer i yngre åldersgrupper vistas i skog och mark.

Det blir då tydligt att dagens äldregenerationer i yngre åldrar var betydligt mer aktiva än vad dagens yngre generationer är när de befinner sig i ungefär samma åldersintervall som dagens äldre gjorde under 80- och 90-talen. Dagens äldregenerationer har visserligen successivt tappat ett omfattande strövande i skog och mark, vilket ju sker helt naturligt med tiden i takt med ökad ålder, sviktande hälsa och funktionsförmåga. Men de befinner sig nu på ungefär samma nivåer som dagens unga.

Sammantaget tyder alltså resultaten på att dagens unga i lägre utsträckning ägnar sig åt att ströva i skog och mark jämfört med tidigare generationer. Men det behöver naturligtvis inte betyda att friluftslivet minskar hos yngre. Dagens unga har ett helt annat utbud av möjligheter till friluftsliv än gårdagens unga, och den statistik som finns fångar friluftslivets bredd i mycket begränsad utsträckning. Dagens unga ägnar sig kanske åt aktiviteter på platser som inte fångas upp av de undersökningar vi idag har att tillgå?

Ta del av hela rapporten här: http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/Documents/publikationer6400/978-91-620-6547-8f.pdf

Friluftsgruppen © 2015 Frontier Theme